Θέσεις της Π.Δ.Σ.Ο.

2 Δεκεμβρίου 2023

Διαχρονικά πετύχαμε

 Η παράταξη μας όταν είχε την ευθύνη άσκησης της διοίκησης του Ο.Ε.Ε., εξέφρασε πλειοψηφικά τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις μας, με αποτελεσματικούς αγώνες και είναι αυτοί που μας οδήγησαν σε σημαντικές κατακτήσεις, όπως:

 • Κατοχύρωση  του επαγγέλματος του Οικονομολόγου με το Π.Δ. 475/1991
 • Κατοχύρωση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού με το Ν. 2515/1997 & Π.Δ 340/1998
 • Καθιέρωση Λογιστικού Κλάδου στο Δημόσιο & ευρύτερο Δημόσιο Τομέα με το Π.Δ 347/2003
 • Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας των Λογιστών –  Φοροτεχνικών, ο οποίος όμως σήμερα χρειάζεται επικαιροποίηση
 • Καθιέρωση Διπλογραφικού Συστήματος στο Δημόσιο & ευρύτερο Δημόσιο Τομέα με το Π.Δ.. 205/1998
 • Νομοθετήθηκε η υποχρεωτική υπογραφή των οικονομοτεχνικών μελετών των αναπτυξιακών νόμων από Οικονομολόγο-Μελετητή
 • Εισαγωγή μαθημάτων οικονομικής παιδείας στα Λύκεια με  το Ν. 3194/2003.
 • Δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης Οικονομολόγων (Ε.Τ.Α.Ο.) ως συμπληρωματική ασφάλιση
 • Δημιουργήθηκαν και λειτουργούν στο ΟΕΕ δώδεκα επιτροπές για αντίστοιχες δώδεκα οικονομολογικές ειδικότητες, με εισηγητικό χαρακτήρα προς την Κ.Δ.
 • Νομοθετήθηκε το επάγγελμα του Εσωτερικού ελεγκτή και ορίζεται το Ο.Ε.Ε ως η αρμόδια Διοικητική Αρχή για την ηλεκτρονική τήρηση του μητρώου του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Δόκιμου Εσωτερικού Ελεγκτή με το Ν. 4849/2021
 • Δωρεάν ψηφιακή υπογραφή σε όλα τα μέλη του Ο.Ε.Ε.

Διεκδικούμε

Με οδηγό τις αρχές και τις αξίες μας, με όραμα και ιδανικά, με πρόγραμμα και σχέδιο διεκδικούμε:

 • Τη συνεχή αναβάθμιση του οικονομολογικού επαγγέλματος, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Αυτό θα επιτευχθεί με την αναγνώριση και κατοχύρωση από την Πολιτεία και την πιστοποίηση από το Ο.Ε.Ε. όλων των ειδικοτήτων του Επιστήμονα Οικονομολόγου.
 • Την ισχύ των myDATA μόνο ως προς τα έσοδα των οποίων τα στοιχεία εκδίδουν οι επιχειρήσεις με πιο απλουστευμένο τρόπο από υφιστάμενο.
 • Διασύνδεση του ΓΕΜΗ και της ΤτΕ προκειμένου τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δημοσιευμένες στο ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις να αντλούνται αυτόματα από την ΤτΕ.
 • Έντυπα και οδηγίες δηλώσεων να ανακοινώνονται έως την 1η Νοεμβρίου και οι δηλώσεις να αρχίζουν την 1η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους με προθεσμία έως 30η Ιουνίου.
 • Υποβολή και υπογραφή από πιστοποιημένο Λογιστή – Φοροτεχνικό κάθε είδους φορολογική δήλωση των Επιχειρήσεων και των Επαγγελματιών., ανεξαρτήτως ορίου ακαθάριστων εσόδων, σύμφωνα με το Ν. 2515/1997.
 • Την εναρμόνιση του Ν.4557/2018 με την Ευρωπαϊκή οδηγία προς  την σωστή κατεύθυνση, γιατί η κρατική κυβερνητική γραφειοκρατία την έκανε εργαλείο για να φορτώσει ευθύνες και εξοντωτικές ποινές στους λογιστές – φοροτεχνικούς
 • Την πραγματική και ουσιαστική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των Ελεύθερων Επαγγελματιών Λογιστών – Φοροτεχνικών
 •  Κατοχύρωση των συνθηκών εργασίας για τον Ελεύθερο Επαγγελματία Λογιστή – Φοροτέχνη.
 • Επικαιροποίση του κώδικα δεοντολογίας των Οικονομολόγων Λογιστών – Φοροτεχνικών.
 • Θέσπιση της ελάχιστης αμοιβής του Λογιστή για τις λογιστικές υπηρεσίες που παρέχει
 • Καταχώρηση των δεδομένων των επιχειρήσεων σε μια ηλεκτρονική πύλη με πρόσβαση κάθε δημόσιου οργανισμού – φορέα.
 • Αναχαίτιση της αποψίλωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και Ασφαλιστικών Οργανισμών προκειμένου να μην ρίχνεται όλο το βάρος των εργασιών τους στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικούς χωρίς την δυνατότητα είσπραξης ανάλογων αμοιβών.
 • Τροποποίηση των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα για διάκριση των θέσεων από ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, σε ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Διοικητικού  
 • Πιστοποίηση του Οικονομολόγου Μελετητή με την εκπόνηση μελετών και την καθιέρωση υπογραφής σε όλα τα έργα του Ιδιωτικού Τομέα και του Δημόσιου Τομέα
 • Πιστοποίηση του Οικονομολόγου Χρηματιστή Εμπορίας Ρύπων προκειμένου το Ο.Ε.Ε σε συνεργασία με το ΥΠ.ΕΝ. να αποτελεί τον αρμόδιο φορέα για την τήρηση του μητρώου
 • Αναγγελία ανάληψης εργασίας ψηφιακά και στη συνέχεια να δίνεται το περιθώριο 5 εργάσιμων ημερών για την διαδικασία της πλήρους πρόσληψης.
 • Δημιουργία πλατφόρμας «Προσφορά και Ζήτηση», στην οποία θα εισάγουν τα βιογραφικά τους νέοι & άνεργοι οικονομολόγοι που αναζητούν εργασία και θα αναρτώνται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που επιθυμούν να προσλάβουν οικονομολόγους.
 • Λειτουργική διασύνδεση της πλατφόρμας με την αντίστοιχη πλατφόρμα εύρεσης εργασίας του ΟΑΕΔ.
 • Αξιοποίηση διαθέσιμων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων νέων οικονομολόγων
 • Την κατάργηση των «σκελετών» του 1994, που επανάφερε η κυβέρνηση με τα λεγόμενα αντικειμενικά κριτήρια των οποίων την τύχη τη γνωρίζουμε, αφού καταργήθηκαν.. Η θέση μας, είναι σταθερή και αφορά στην υιοθέτηση ενός συστήματος «Εσόδων – Εξόδων», καθότι η έκπτωση όλων των δαπανών των φορολογουμένων και των νοικοκυριών από το φορολογητέο εισόδημα, θα δημιουργούσε ισχυρό κίνητρο αποτύπωσης του συνόλου των συναλλαγών.

Βελτιώσεις στη λειτουργία του ΟΕΕ

Η Παράταξη μας, η Π.Δ.Σ.Ο. πιστεύει πως το ΟΕΕ πρέπει να προχωρήσει σε ανασυγκρότηση με θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές ως προς τη διοίκηση, την οργάνωση και τον τρόπο εκλογής και λειτουργίας των οργάνων του, σύμφωνα με τις αρχές της συλλογικότητας, της αντιπροσωπευτικότητας, της αναλογικότητας, της διαφάνειας και του πλουραλισμού.

 • Αναβάθμιση της ΣτΑ υιοθετώντας ουσιαστικές και διαρθρωτικές αλλαγές, ως προς την υλοποίηση του προγράμματος και του τρόπου διεξαγωγής της ημερήσιας διάταξης
 • Αντιπροσωπευτικότερο εκλογικό σύστημα και αναδιάρθρωση της Εκλογικής Περιφέρειας Υπόλοιπη Επικράτεια, ανά Περιφερειακό Τμήμα, προκειμένου η εκλογή των μελών της ΣτΑ να πραγματοποιείται αναλογικά σύμφωνα με τη δύναμη των Παρατάξεων ανά Περιφερειακό Τμήμα
 • Ενίσχυση της λειτουργίας Επιτροπών. με την καθοδήγηση από μέλος της Κ.Δ. βάσει των ειδικοτήτων του οικονομολογικού επαγγέλματος καταλήγοντας σε συγκεκριμένες εισηγήσεις προς την Κ.Δ.
 • Θεσμοθέτηση κανονισμού λειτουργίας του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων
 • Την ενίσχυση με πρωτοβουλίες του ρόλου των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε., βάσει των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε Περιφέρειας, με τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των σεμιναρίων επιμόρφωσης και κατάρτισης σ’ όλους τους οικονομολογικούς κλάδους
 • Αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη αξιοποίηση του προγράμματος «ΕΣΠΑ 2021-2027» με τη θεσμοθέτηση του Ο.Ε.Ε ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
 • Επιστημονική και επαγγελματική αναβάθμιση των οικονομολόγων με την βελτίωση και επέκταση των παρεχόμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων επιμόρφωσης. Δημιουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου πανελλαδικής εμβέλειας για την καλύτερη υλοποίηση των σεμιναρίων επιμόρφωσης
 • Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής, υπό την αιγίδα της Κ.Δ. αποτελούμενη από εγνωσμένης αξίας καθηγητές οικονομολόγους, με αρμοδιότητα την ετήσια αξιολόγηση και κατάθεση προτάσεων για τις εκθέσεις του ΟΑΣΑ, ΔΝΤ, Ε.Ε., ΤτΕ, καθώς και συμμετοχή στην επιτροπή σύνταξης του Προϋπολογισμού
 • Χρηματοδότηση των επιστημονικών μελετών και έρευνας σε οικονομολογικά θέματα τόσο των πολιτικών όσο και των εφαρμογών
 • Στενότερη συνεργασία με τα πανεπιστήμια συμμετέχοντας σε κοινές εκδηλώσεις προκειμένου τα εν δυνάμει μέλη να γνωρίσουν το Ο.Ε.Ε και τις δραστηριότητες του
 • Καθιέρωση ετήσιας μελέτης – έρευνας για την ανεργία στους νέους οικονομολόγους, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιάζονται σε ειδική ημερίδα, σε συνέργεια με επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
 • Καθιέρωση μόνιμου διαλόγου και συνεργασίας με τα λοιπά Επιστημονικά επιμελητήρια για τον εποικοδομητικό ρόλο των επιστημονικών φορέων στην χάραξη και την υλοποίηση των αναπτυξιακών στρατηγικών της χώρας
 • Προβολή, αξιοποίηση και διαχείριση του Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης Οικονομολόγων (ETAO), προκειμένου να προσελκύσει περισσότερα μέλη
 • Απαλλαγή από εισφορές των συνταξιούχων οικονομολόγων όταν συνταξιοδοτούνται και εφόσον έχει προηγηθεί η διακοπή εργασιών στη Δ.Ο.Υ.
 • Αναλογική ρύθμιση των μακροχρόνιων οφειλών των μελών του Ο.Ε.Ε, προκειμένου να αυξηθούν τα ενεργά μέλη και να τους δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σ’ όλες τις διαδικασίες