Ανακοίνωση Π.Δ.Σ.Ο. – ΠΑΣΚΟ & Σ.: ΟΙ ΜΠΑΧΑΛΑΚΗΔΕΣ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ….!

14 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση Π.Δ.Σ.Ο. – ΠΑΣΚΟ & Σ. Αθήνα: 14-06-2022

ΟΙ ΜΠΑΧΑΛΑΚΗΔΕΣ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ….!

Η Κυβέρνηση των αρίστων ξαναχτυπά επιχειρήσεις και λογιστές.

Πριν από λίγες ημέρες κατατέθηκε προς ψήφιση διάταξη με την οποία τροποποιείται το άρθρο 20 του Ν.4557/2018 «για την πρόληψη και καταστολή την νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδοτήσεις της τρομοκρατίας», που αναφέρεται στη λειτουργία του μητρώου για τους πραγματικούς δικαιούχους (“K.M.Π.Δ.”).

Από την ψήφιση του νόμου το 2018, και μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις στην εφαρμογή του, φτάσαμε πάλι σήμερα με την κατατεθείσα τροπολογία να μιλάμε για την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας, μετά από την έκδοση (και πάλι) υπουργικών αποφάσεων.

Έκπληξη όμως προξενεί και η προωθούμενη τροποποίηση του ύψος των προστίμων που αφορούν την εκπρόθεσμη διαβίβαση, είτε αρχικής καταχώρησης είτε τροποποίησης- επικαιροποίησης, στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.) « ….8. Επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 9 και 11, για καθεμία από τις κάτωθι παραβάσεις, εφόσον το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα της παρ.1: α) δεν υποβάλλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση καταχώρισης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο Κ.Μ.Π.Δ. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1, β) υποβάλλει εκπρόθεσμα αρχική ή τροποποιητική δήλωση καταχώρισης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο Κ.Μ.Π.Δ. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1, γ) υποβάλλει ελλιπή ή ανακριβή αρχική ή τροποποιητική δήλωση καταχώρισης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο Κ.Μ.Π.Δ. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1, δ) δεν τηρεί σε ειδικό μητρώο στην έδρα ή τη μόνιμη εγκατάσταση τις πληροφορίες της παρ. 1. 9.

Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παρ. 8 καθορίζονται ως εξής: α) για κάθε παράβαση των περ. α΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 8:

αα) 5.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καθαρό κύκλο εργασιών έως και 100.000 ευρώ, κατά το προηγούμενο έτος της παράβασης,

αβ) 10.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καθαρό κύκλο εργασιών άνω των 100.000 ευρώ έως και 700.000 ευρώ, κατά το προηγούμενο έτος της παράβασης, 101

αγ) 20.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καθαρό κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ έως και 8.000.000 ευρώ, κατά το προηγούμενο έτος της παράβασης,

αδ) 40.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καθαρό κύκλο εργασιών άνω των 8.000.000 ευρώ, κατά το προηγούμενο έτος της παράβασης,

αε) 5.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν απασχολούν εργαζόμενους,

αστ) 10.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που απασχολούν έως πενήντα (50) εργαζόμενους,

αζ) 20.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που απασχολούν από πενήντα ένα (51) έως και διακόσιους πενήντα (250) εργαζόμενους,

αη) 40.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που απασχολούν άνω των διακοσίων πενήντα (250) εργαζομένων,

β) για παράβαση της περ. β΄ της παρ. 8:

βα) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση της περ. β΄, εφόσον η εκπρόθεσμη δήλωση γίνεται εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παρέλευσης της προθεσμίας της παρ. 1,

ββ) πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παράβαση της περ. β΄, εφόσον η εκπρόθεσμη δήλωση γίνεται πέραν του ενός (1) μηνός και έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία παρέλευσης της προθεσμίας της παρ. 1,

βγ) σε περίπτωση παρέλευσης τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας καταχώρισης, η εκπρόθεσμη δήλωση τεκμαίρεται ως μη υποβληθείσα και επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. α΄. ……»

Κύριοι της Κυβέρνησης,

με την παρέμβαση μας αυτή σας καλούμε σε συνάντηση στον πλανήτη Γη, διότι εάν νομίζετε ότι έτσι καταπολεμάτε και καταστέλλετε τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, επιβάλλοντας πρόστιμα ύψους 5.000,00 ευρώ έως και 10.000,00 ευρώ σε κάθε πολιτιστικό σύλλογο της χώρας επειδή δεν σας γνωστοποίησε έγκαιρα την αλλαγή του Προέδρου του ή επιβάλλοντας πρόστιμο από 5.000,00 ευρώ έως 40.000,00 ευρώ σε ομόρρυθμη εταιρεία στην περίπτωση που πατέρας μεταβιβάζει τα εταιρικά του μερίδια, μέσω σχετικής δημοσίευσης στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., στον γιό του λόγω συνταξιοδότησης, μάλλον δεν κατοικείτε μαζί μας αλλά σε άλλον πλανήτη. Αξιοποιήστε επιτέλους τις πλατφόρμες που αποσπασματικά λειτουργούν διάσπαρτα σε διάφορες υπηρεσίες του Κράτους, διασυνδέστε τες και ζητήστε μόνο εκείνα τα στοιχεία που δεν προκύπτουν από τις μέχρι τώρα διαβιβάσεις.

Προφανώς και είμαστε αναφανδόν υπέρ κάθε ουσιαστικής προσπάθειας που καταπολεμά κάθε είδους παράνομες οικονομικές δραστηριότητες και που ως στόχο θα έχει στόχο την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από αυτές. Η προωθούμενη όμως τροποποίηση, με τα εξοντωτικά προβλεπόμενα πρόστιμα, κινείται με τιμωρητική διάθεση στη διαφύλαξη του τύπου και όχι στην εξυπηρέτηση της ουσίας που είναι η αποκάλυψη αυτών που «κρυπτόμενοι» δρουν στο παρασκήνιο της οικονομικής ζωής στη χώρα. Προφανώς και δεν εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, των «κρυπτόμενων», οι δραστηριοποιούμενοι επαγγελματίες μέσω προσωπικών εταιρειών ή και ανωνύμων εταιρειών με ονομαστικές μετοχές, που πιστοποιούν επί της ουσίας τους πραγματικούς τους δικαιούχους, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, μέχρι φυσικού προσώπου. Ομοίως δεν ανήκουν στην κατηγορία των «κρυπτόμενων» και οι Πρόεδροι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πολιτιστικών συλλόγων της χώρας. Με την προς ψήφιση διάταξη εξομοιώνονται οι offshore με τους απλούς εταίρους προσωπικών εταιρειών. Εξομοιώνεται μια εταιρεία που δραστηριοποιείται συστηματικά στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με έναν πολιτιστικό σύλλογο ή ένα ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο.

Περιορίζεσθε στην τυπολατρική διαπίστωση της διαβίβασης – καταχώρησης ή μη των απαιτούμενων για Κ.Μ.Π.Δ. στοιχείων και δεν στοχεύετε στην ουσία και στην ανεύρεση της αλήθειας, όπου θα τιμωρείται η μη δυνατότητα εξεύρεσης από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του πραγματικού δικαιούχου.

Εισάγετε για πρώτη φορά επιβολή προστίμου ύψους έως 40.000,00 ευρώ, που σε πολλές περιπτώσεις πιθανά να επιβάλλεται για δηλώσεις καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα και μάλιστα για στοιχεία που ήδη έχουν λάβει την κατά νόμο δημοσιότητα και που σε κάθε περίπτωση μετά από πανεύκολη διασταύρωση μπορεί να προκύπτει ο πραγματικός δικαιούχος.

Θα πρέπει, λοιπόν, να διαχωριστεί καταρχήν ο πληροφοριακός χαρακτήρας της μη διαβίβασης και να επιβάλλεται πρόστιμο όμοιο με κάθε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα και στη συνέχεια κατόπιν ελέγχου, εφόσον ταυτοποιούνται οι πραγματικοί δικαιούχοι μέχρι φυσικού προσώπου, να μην υπάρχει άλλη κύρωση και επίπτωση. Αντιθέτως, στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει ο πραγματικός δικαιούχος μέχρι φυσικού προσώπου, να υφίστανται ποινές και πρόστιμα ανάλογα του μεγέθους και της μορφής της οντότητας. Με αυτόν τον τρόπο τιμάται ο τίτλος του νομοθετήματος, υπηρετείται η ουσία και όχι ο τύπος, ταυτόχρονα όμως αποδίδεται και δικαιοσύνη, δεδομένου ότι η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες απαιτεί δόλο και όχι απλή αμέλεια.

Κύριοι της Κυβέρνησης των αρίστων και του ψηφιακού μετασχηματισμού του Κράτους γνωρίζετε ότι τα περισσότερα στοιχεία από αυτά που ζητούνται για τη συγκρότηση του Κ.Μ.Π.Δ. οι λογιστές και οι επιχειρήσεις σας τα έχουν γνωστοποιήσει όχι μόνο μια φορά, αλλά περισσότερες (Γ.Ε.Μ.Η, μητρώο Α.Α.Δ.Ε κλπ).

Γιατί άραγε δεν αναζητάτε αυτά μέσω της ψηφιακής διαλειτουργικότητας;

Μήπως έχετε την αίσθηση ότι οι λογιστές – φοροτέχνες (αλλά και οι επιχειρηματίες) είναι αργόσχολοι;

Σας πληροφορούμε λοιπόν ότι συμβαίνει το αντίθετο και ότι τα όρια οργής και αγανάκτησης τα έχουν από καιρό ξεπεράσει βυθισμένοι στην απελπισία τους από τη χρήση διαφορετικών εφαρμογών που το ψηφιακό σας κράτος τους επιβάλλει να χρησιμοποιούν (ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ, ΔΟΥ κλπ). Έστω και την τελευταία στιγμή τροποποιείστε την τροπολογία σας, μη καταστρέφεται επιχειρήσεις για τυπικές πλημμέλειες και προσανατολισθείτε στην αποκάλυψη αυτών που «κρυπτόμενοι» δρουν στο παρασκήνιο της οικονομικής ζωής της χώρας.

Υ.Γ. Πιστεύουμε ότι με την παρέμβαση μας αυτή θα σας βοηθήσουμε στην προσγείωσή σας στον πλανήτη μας και να αντιληφθείτε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο η υγιής επιχειρηματικότητα στην περίπτωση λάθους ή απλής αμέλειας, με τις «κρυπτόμενες» δολίως οικονομικές δραστηριότητες. Ελπίζουμε να μην ισχύσει το «πονάει δόντι, κόβει κεφάλι..» ή το «κοντά στο ξερό ας πάει και το χλωρό».

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Δ.Σ.Ο. – ΠΑΣΚΟ & Σ.